ACTIEVOORWAARDEN "VIFIT TIKKIE TERUG ACTIE"

1. ALGEMEEN

1.1.  Toepasselijkheid

1.1.1           Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Vifit Tikkie Terug actie van FrieslandCampina BV (“FrieslandCampina”) die loopt van 7 december t/m vrijdag 31 december, en die bekend staat onder de naam Vifit Tikkie Terug actie (hierna verder te noemen “actie”).

1.1.2           Deze actievoorwaarden en overige informatie over de actie staat vermeld op de website www.vifit.nl/acties (hierna verder te noemen “site”). De actie wordt georganiseerd door FrieslandCampina ter promotie van haar product Vifit Rode Vruchten yoghurt pouch 200 gram (hierna verder te noemen het “Product” of de “Producten”) door middel van het verstrekken van een cashback aan de deelnemers van de actie. FrieslandCampina is gevestigd aan Stationsplein 4 te Amersfoort.

1.1.3           Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

2. DE ACTIE

 2.1.  Specificatie actie

2.1.1           De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de site.

2.1.2           De actie is van toepassing op deelnemers die gedurende de actieperiode een Product hebben aangeschaft bij de Shell, BP, Total of NS Kiosk of binnen het supermarkt kanaal; zoals bijvoorbeeld bij Jumbo of Plus. De actie is enkel geldig bij aankopen gedaan in een fysieke winkel. Online aankopen zijn uitgesloten van deelname.

2.1.3           Indien een Deelnemer een Product aankoopt bij de deelnemende out of home locaties in Nederland aan deze actie, ontvangt de Deelnemer het aankoopbedrag retour.

2.1.4           Voor een geldige deelname dient de Deelnemer de QR-code in de deelnemende out of home of retail locatie te scannen waarna de deelnemer wordt doorgeleid naar de Tikkie-app, of de Cashback actie aan te tikken in de Tikkie app. Hier dient de deelnemer de kassabon voor aankoop van dit Product te scannen, waarna de Deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden. Voor een geldige deelname is het tevens mogelijk om rechtstreeks vanuit de Tikkie-app deel te nemen aan de Actie door de Actie te selecteren binnen het Tikkie Acties menu binnen de Tikkie-app.  Ook hier dient de deelnemer de kassabon voor aankoop van dit Product te scannen, waarna de Deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden. 

2.1.5           Digitale bonnen van fysieke aankopen zijn niet geldig als aankoopbewijs voor deelname aan de Tikkie actie.

2.1.6           Na verificatie van de kassabon ontvangt de deelnemer het aankoopbedrag binnen een dag retour.

2.1.7           De actieperiode loopt van 7 december t/m vrijdag 31 december. Het maximale aantal uitbetalingen van deze actie is 6654 in totaal. Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt vóór het einde van de actieperiode behoudt FrieslandCampina zich het recht voor de actie stop te zetten.

 2.2               Deelname

2.2.1           Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze woonachtig is in Nederland en met in acht name van artikelen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4.

2.2.2           Iedere deelnemer kan gedurende de looptijd van de actie slechts éénmaal deelnemen aan deze actie.

2.2.3           Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

2.2.4           Van deelname aan de actie zijn uitgesloten:

a)       Medewerkers van FrieslandCampina;

b)       Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

2.2.5           Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd.

 2.3               Bescherming persoonsgegevens

2.3.1.         In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. FrieslandCampina verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van deze actie.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

 3.1               Aansprakelijkheid FrieslandCampina

3.1.1           Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. FrieslandCampina garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2           ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform TIKKIE. FrieslandCampina is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken cashback. FrieslandCampina geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

 3.2            Aansprakelijkheid derden

3.2.1          Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van FrieslandCampina c.q. de toeleveranciers en/of fabrikanten van de cashback actie.

 

 4. SLOTBEPALINGEN

 4.1    Voorbehoud

4.1.1.         FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;

c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2               Vragen en klachten

4.2.1           In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan de Deelnemer contact opnemen met de consumentenservice van Tikkie via whatsapp op telefoonnummer: 06 - 1376 8528.

 4.3               Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1           Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.