Actievoorwaarden 'Vifit winactie personal trainer 2017'

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Vifit winactie personal trainer 2017’ (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina Foodservice Netherlands, gevestigd en kantoorhoudend te Amersfoort, Stationsplein 4, 3818 LE, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 11057384 (hierna: "FrieslandCampina"), organiseert van donderdag 30 maart tot en met donderdag 11 mei 2017 (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Voor vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kan contact worden opgenomen met de consumentenservice van FrieslandCampina, via het telefoonnummer is 0800-0765 of via het contactformulier op www.vifit.nl/contact.

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt:

Vanaf week 13 wordt er gestart met een Vifit-winactie waarbij sporten centraal staat. Deelnemers maken kans op het winnen van een personal trainer via het bedrijf YourSportPro. Het is een ‘koop en win’-actie in de kanalen catering, convenience & to go en retail. Alle reguliere Vifit producten doen mee met deze actie. Door middel van de Eurosparen-code die op de Vifit producten staan, kunnen deelnemers kans maken op het winnen van een personal trainer. Men kan de code op de verpakking, samen met het mailadres of Eurosparen-account (dan wordt, naast het meedoen aan de winactie, het Eurosparen saldo ook automatisch opgehoogd), invullen op www.vifit.nl. Daarna kunnen deelnemers meteen op de actiepagina zien of er een prijs gewonnen is. Wanneer een deelnemer gewonnen heeft, wordt er automatisch een mail vanuit Vifit naar de winnaar gestuurd. Hierin staat een speciale link naar de website van YourSportPro zodat de prijs geactiveerd kan worden. De winnaar ontvangt binnen 4 weken een persoonlijke e-mail van YourSportPro om de overdracht van de prijs af te spreken.

-        Deelnemers aan de actie maken kans op 1 van de 40 personal trainers (ter waarde van €375 per personal trainer). Een winnaar kan via de link van YourSportPro in de mail een personal trainer selecteren in zijn/haar regio. Winnaars kunnen meerdere personal trainers aangeven die de voorkeur hebben. Uiteindelijk selecteert YourSportPro een personal trainer voor de winnaar. Winnaars hebben vervolgens recht op 1 intakegesprek en 4 trainingssessies met de personal trainer. De duur van de sessie is minimaal 50 minuten per keer.

-        FrieslandCampina zal geen algemene e-mail aan alle deelnemers versturen over de uitslag en prijswinnaar van de Actie.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 1. Deelnemers aan de actie maken kans op 1 van de 40 personal trainers (ter waarde van €375 per personal trainer). Deze prijzen worden willekeurig gedurende de actieperiode toegekend.
 2. Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de Actie.
 3. De Actie is alleen voor deelnemers woonachtig in Nederland. Inzendingen van deelnemers van buiten Nederland maken geen kans op prijzen.
 4. Een computermechanisme zal voor FrieslandCampina de winnaars selecteren.
 5. De winnaars van de personal trainers worden binnen 4 weken via de mail benaderd door YourSportPro om een moment voor de prijsverzilvering af te spreken. Indien de winnaar niet binnen vier weken na verzenden van de eerste berichtgeving te bereiken is, vervalt de prijs.
 6. FrieslandCampina/YourSportPro zal geen algemene e-mail aan alle deelnemers versturen over de uitslag en prijswinnaar van de Actie. Zie onder Artikel 2 voor meer informatie.
 7. De namen van de prijswinnaars worden mogelijk op de Vifit, YourSportPro-website en Vifit Facebook pagina gecommuniceerd.
 8. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina/YourSportPro zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina/YourSportPro.

Artikel 4 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
 2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van FrieslandCampina/YourSportPro.
 4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 5. De winnaar zal medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina/YourSportPro tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet.
 6. FrieslandCampina/YourSportPro mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina/YourSportPro het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname een juist en volledig mailadres te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. FrieslandCampina/YourSportPro zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina/YourSportPro toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina/YourSportPro, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina/YourSportPro ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina YourSportPro aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina/YourSportPro openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina/YourSportPro niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina/YourSportPro in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen
Vifit is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. FrieslandCampina/YourSportPro zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

Versie/datum

23 februari 2017